GIS-kortlægning - overskudsvarme

Baggrund:

SEP Sønderjylland har i december 2018 modtaget et tilsagn fra Syddansk Vækstforum til projektet: ”Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme”.

Nærværende udbud er et delprojekt, hvor overskudvarmepotentialerne i de fire sønderjyske kommuner, som SEP Sønderjylland repræsenterer: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder ønskes kortlagt og efterfølgende anvendt i den enkelte kommunes GIS-system.

Den overordnede målsætning er, jf. SEP Sønderjyllands kommissorium, at tilvejebringe et oplyst og mere solidt beslutningsgrundlag for den enkelte kommune, vedrørende udnyttelse af den lokale overskudsvarme samtidig med, at de fire kommunernes beslutninger i energistrategiske planlægningsspørgsmål styrkes.

Der ønskes et samlet overblik over de virksomheder i de fire kommuner der vurderes til at have et potentiale for uudnyttet overskudsvarme. Analysen skal resultere i en GIS kortlægning som skal bruges til at identificere overskudsvarmepotentialet og tilhørende sektorkoblingsmuligheder samt give anbefaling til prioritering af disse.

Kortlægningen skal også udmunde i et virksomhedsnotat fra hver af de interviewede virksomheder. Derudover bliver der afleveret et idékatalog over potentielle projekter, hvor  indpasning af overskudsvarme kan realiseres set i relation til fjernvarmeselskabernes planer samt eventuel etablering af nye nærvarme-områder eller micro-grid systemer, udenfor kollektive forsyningsområder.

Projektets partnere er: Energy Cluster Denmark samt Esbjerg, Fredericia og Odense kommune.

Hvordan gribes kortlægningsopgaven an?:

Udbuddet blev vundet af Rambøll, som startede på kortlægningen af overskudsvarmepotentialerne fra de relevante virksomheder i de 4 kommuner i sidste halvdel af marts 2020.

Kortlægningen udføres i tæt samarbejde med de 4 kommuners GIS-medarbejdere/koordinatorer samt varme/energiplanlæggerne og forventes afsluttet til sommer.

Projektet støttes af midler fra Syddansk Vækstforum.

Link til Syddansk Vækstforums offentliggørelse af tilsagnsmeddelelsen ultimo 2018

Hvad er resultatet af kortlægningen?:

Der blev undervejs i kortlægningen gennemført 28 interview på tværs af  brancher sådan, at der indgik både industri, vandværker, supermarkeder, biogasanlæg og rensningsanlæg. De 28 virksomheder, som blev interviewet for at få flere oplysninger om kvalitet, mængde og type af overskudsvarmepotentialet var fordelt mellem de fire kommuner.

Som ekstra opgave har Rambøll opsat en fælles online GIS-løsning, som hostes af Rambøll foreløbig til udgangen af 2022. Fra de fire kommuners fælles online løsning kan den enkelte kommune downloade egne datasæt til deres egen GIS-platform. Denne løsning sikrer, at opsætningen af GIS-temaet er ensartet i fht fx valg af signaturer mm.

Det fælles GIS-kort som ligger i online løsningen viser de forskellige overskudsvarmekilder og deres placering. Derudover viser kortet også hvor der er forbrugssteder, og dermed mulige aftagere af overskudsvarmen, defineret som små landsbyer, beliggende udenfor de kollektive forsyningsområder.

Et pdf print af de fire kommuners fælles GIS-kort, rapporten om kortlægningen af overskudsvarmen samt Idékataloget kan findes nedenfor på de indsatte links.

Link til kommunernes fælles GIS-kort over både små landbyer, overskudsvarmepotentialer samt gas- og elnet.

Link til rapport om GIS-kortlægningen af overskudsvarme

Link til Idékatalog