SEP Sønderjyllands hovedområder

Hvad arbejder SEP med:

SEP Sønderjylland er et fælleskommunalt sekretariat, der arbejder med grøn og bæredygtig omstilling af Sønderjyllands energisystem. SEP Sønderjylland er etableret d. 1. januar 2019, af de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Tønder Sønderbog og Aabenraa, i samarbejde med SYDENERGIfonden. De fire kommuner og SYDENERGIfonden har foreløbigt aftalt, at samarbejdet løber frem til udgangen af 2022. Driften og aktiviteterne i sekretariatet  er baseret på midler fra de fire deltager kommuner, SYDENERGIfonden samt projektmidler fra Syddansk Vækstforum.

Faciliterer planlægning:

SEP Sønderjylland understøtter og udarbejder bla. notater, høringssvar og strategiske vurderinger, som indgår i de fire kommuners planlægningsprocesser. SEP Sønderjylland deltager også, når der er emner på udvalgenes dagsordener af strategisk og energipolitisk karakter, på udvalgsmøderne med et kvalificerende oplæg.

Rådgiver kommunerne:

SEP Sønderjylland understøtter fx kommunalbestyrelsernes arbejde med at behandle ansøgninger, hvor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgninger om kommunegarantier på store og komplekse energianlæg. SEP Sønderjylland bidrager med den strategiske vurdering af hvorvidt det ansøgte energitekniske anlæg flugter med den ønskede udviklingsretning for den grønne omstilling i Sønderjylland.

Projekter - som ejere eller partnere:

SEP Sønderjylland har ansvaret for to tilsagn (projekter) meddelt af Syddansk Vækstforum (nu overtaget af Region Syddanmark), med titlerne "Projekt vækst gennem eksport af teknologiske løsninger til udnyttelse af overskudsvarme" og "Projekt vækst gennem individuelle varmeløsninger". Du kan finde nærmere oplysninger om de konkrete aktiviteter, kortlægninger og analyser, som SEP Sønderjylland aktuelt har i gang sat under det enkelte projekt. Det undersøges løbende om SEP Sønderjylland kan indgå i yderligere projekter, der understøtter SEP Sønderjyllands kommissorie.

Politiske aktiviteter:

Sekretariatet varetager desuden kommunernes interesser inden for energiområdet, hvor det findes relevant og efter konkret mandat. Det kan blandt andet omfatte høringssvar, foretræder for relevante stående udvalg i Folketinget og dialog med øvrige aktører omkring SEP Sønderjyllands kerneområder. Som eksempler på indsatsområder kan nævnes kommunernes planlægningsredskaber på energiområdet, der blandt andet omfatter genindførelse af muligheden for at pålægge forbrugere tilslutningspligt til fjernvarme, eller rammebetingelser for udnyttelse af overskudsvarme

Analyserer på infrastruktur:

SEP Sønderjylland arbejder med den strategiske udvikling af fjernvarmeforsyningerne i de fire kommuner. Det gælder for de mindste forsyninger, som typisk er baseret på brugen af biomasse og naturgas, til de største forsyninger med en bred vifte af produktionsanlæg. Fokus ligger på at skabe sammenhæng mellem den kommunale planlægning og de enkelte forsyningernes strategiske udvikling, med henblik på at sikre stabile og konkurrencedygtige varmepriser for forbrugerne samtidig med, at produktionen af varmen fremtidssikres og bidrager mest muligt til den grønne omstilling. Som en del af denne opgave undersøges mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om varmetransmission. Heri indgår også vurderingen af et grænseoverskridende perspektiv for Stadtwerke Flensburg og sektorintegrationen over imod el- og gassektorerne.

Vidensopbygning:

SEP Sønderjylland faciliterer vidensopbygning og vidensdeling i de fire kommuner via en tværgående varmeplanlægger gruppe, hvor SEP Sønderjylland faciliterer månedlige møder med varmeplanlæggerne fra de fire kommuner. På møderne drøftes vanskelige sager fra de enkelte kommuner og SEP Sønderjylland orienterer om sekretariatets aktiviteter samt om fremdrift og status på både kortlægninger, analyser og planlagte studieture mm.

Produktion af VE & Planlægning:

For at lykkes med omstillingen af energisektoren, skal der også produceres vedvarende energi i de 4 kommuner. SEP Sønderjylland understøtter kommunernes arbejde med denne planlægning gennem vidensudveksling og indsamling af relevant viden. For eksempel bidrager SEP Sønderjylland med en kortlægning af kilder til overskudsvarme og mulige nye forbrugssteder hertil, lige som vi understøtter varmeplanlægningen i samarbejde med varmeforsyningerne.

 

 Link til kommissorium for SEP Sønderjylland pdf

Hvem er SEP Sønderjylland?