SEP Sønderjylland er nedlagt pr. 31. december 2022

Det 4-årige projekt: SEP Sønderjylland er pr. 31. december 2022, blevet lukket ned og afsluttet. Hjemmesiden vil dog forsat være i drift indtil udgangen af 2024, da alle SEP Sønderjyllands resultater, analyser, business cases, notater og GIS-kortlægninger, kan findes som links nederst på de relevante faneblade til download for interesserede.

Hvad har SEP Sønderjylland arbejdet med:

SEP Sønderjylland var et fælleskommunalt sekretariat, der arbejdede med grøn og bæredygtig omstilling af Sønderjyllands energisystem. SEP Sønderjylland blev etableret d. 1. januar 2019, af de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Tønder Sønderbog og Aabenraa, i samarbejde med SYD ENERGIfonden. De fire kommuner og SYD ENERGIfonden havde aftalt, at samarbejdet skulle løbe frem til udgangen af 2022. Driften og aktiviteterne i sekretariatet  er baseret på midler fra de fire deltager kommuner, SYDENERGIfonden samt projektmidler fra Syddansk Vækstforum.

Faciliterede planlægning:

SEP Sønderjylland har haft en understøttende rolle, og udarbejdede bla. notater, høringssvar og strategiske vurderinger, som indgik i de fire kommuners planlægningsprocesser. SEP Sønderjylland deltog også, når der var emner på udvalgenes dagsordener af strategisk og energipolitisk karakter, på udvalgsmøderne med et kvalificerende oplæg.

Rådgav kommunerne:

SEP Sønderjylland understøttede fx kommunalbestyrelsernes arbejde med at behandle ansøgninger, hvor kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til ansøgninger om kommunegarantier på store og komplekse energianlæg. SEP Sønderjylland har bidraget med den strategiske vurdering af hvorvidt det ansøgte energitekniske anlæg flugtede med den ønskede udviklingsretning for den grønne omstilling i Sønderjylland.

Projekter - som ejere eller partnere:

SEP Sønderjylland havde ansvaret for to tilsagn (projekter) meddelt af Syddansk Vækstforum (nu overtaget af Region Syddanmark), med titlerne "Projekt vækst gennem eksport af teknologiske løsninger til udnyttelse af overskudsvarme" og "Projekt vækst gennem individuelle varmeløsninger". Du kan finde nærmere oplysninger om de konkrete aktiviteter, kortlægninger og analyser, som SEP Sønderjylland aktuelt har leveret, under det enkelte projekt. Det undersøges løbende om SEP Sønderjylland kan indgå i yderligere projekter, der understøtter SEP Sønderjyllands kommissorie.

Politiske aktiviteter:

Sekretariatet varetog desuden kommunernes interesser inden for energiområdet, hvor det fandtes relevant og efter konkret mandat. Det kunne blandt andet omfatte høringssvar, foretræder for relevante stående udvalg i Folketinget og dialog med øvrige aktører omkring SEP Sønderjyllands kerneområder. Som eksempler på indsatsområder kan nævnes kommunernes planlægningsredskaber på energiområdet, der blandt andet omfatter genindførelse af muligheden for at pålægge forbrugere tilslutningspligt til fjernvarme, eller rammebetingelser for udnyttelse af overskudsvarme

Analyserede på infrastruktur:

SEP Sønderjylland arbejdede med den strategiske udvikling af fjernvarmeforsyningerne i de fire kommuner. Det gjaldt for de mindste fjernvarmeværker, som typisk er baseret på brugen af biomasse og naturgas, til de største fjernvarmeværker med en bred vifte af produktionsanlæg. Fokus har ligget på at skabe sammenhæng mellem den kommunale planlægning og de enkelte værkers strategiske udvikling, med henblik på at sikre stabile og konkurrencedygtige varmepriser for forbrugerne samtidig med, at produktionen af varmen fremtidssikres og bidrager mest muligt til den grønne omstilling. Som en del af denne opgave undersøgtes mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om varmetransmission. Heri indgik også vurderingen af et grænseoverskridende perspektiv for Stadtwerke Flensburg og sektorintegrationen over imod el- og gassektorerne.

Vidensopbygning:

SEP Sønderjylland har faciliteret vidensopbygning og vidensdeling i de fire kommuner via en tværgående varmeplanlægger gruppe, hvor SEP Sønderjylland har faciliteret månedlige møder med varmeplanlæggerne fra de fire kommuner. På møderne drøftedes vanskelige sager fra de enkelte kommuner og SEP Sønderjylland orienterde om sekretariatets aktiviteter samt om fremdrift og status på både kortlægninger, analyser og planlagte studieture mm. SEP Sønderjylland har ligeledes faciliteret månedlige møder mellem de kommunale varmeplanlæggere og landsbyudviklere/landdistriktskoordinatorer ift den grønne omstilling i landdistrikterne.

Produktion af VE & Planlægning:

For at lykkes med omstillingen af energisektoren, skal der også produceres vedvarende energi i de 4 kommuner. SEP Sønderjylland har i projektperioden understøttet kommunernes arbejde med denne planlægning gennem vidensudveksling og indsamling af relevant viden. For eksempel har SEP Sønderjylland bidraget med en kortlægning af kilder til overskudsvarme og mulige nye forbrugssteder hertil, lige som vi har understøttet varmeplanlægningen i samarbejde med fjernvarmeværkerne.

 

 Link til kommissorium for SEP Sønderjylland pdf